http://www.pupzwolen.pl/dla_bezrobotnych/zasilek_po_pracy_za_granica.html

Zasiłek - praca za granicą

Zasiłek po pracy za granicą

Każda osoba bezrobotna z prawem do zasiłku zamieszkująca w jednym z państw członkowskich, ma prawo szukać pracy w innym państwie członkowskim i w tym państwie przysługuje jej prawo do kontynuacji wypłaty zasiłku przez okres 3 miesięcy - wypłacanego w przeliczeniu na walutę kraju poszukiwania pracy. Okres pobierania transferowanego zasiłku może być przedłużony z 3 do maksymalnie 6 miesiecy według uznania instytucji właściwej. W przypadku Szwjcarii, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu może byc wypłacany maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

Taka osoba nie straci prawa do zasiłku spełniając określone warunki:

Po powrocie do kraju w ustalonym terminie, takiej osobie przysługiwać będzie prawo do kontynuacji zasiłku, o ile nie wykorzystała już całego okresu zasiłkowego łącznie z okresem pobierania zasiłku poza granicami kraju.

Wyjeżdżając w poszukiwaniu pracy do krajów Unii Europejskiej osobie bezrobotnej przysługuje prawo do zasiłku PRZEZ TRZY MIESIĄCE. Okres pobierania transferowanego zasiłku może być przedłużony z 3 do maksymalnie 6 miesiecy według uznania instytucji właściwej. Żeby nie stracić prawa do zasiłku – należy powrócić do kraju przed upływem 6 miesięcy. Jeżeli osoba poszukująca pracy za granicą rozpocznie studia, założy własną firmę – straci prawo do zasiłku.

W okresie poszukiwania pracy za granicą przysługuje zasiłek w wysokości ustalonej w kraju przed wyjazdem, przeliczony na walutę kraju poszukiwania pracy.

Z prawa do transferu zasiłku można skorzystać więcej niż jeden raz, między dwoma okresami zatrudnienia, jednak roczny okres transferu nie może przekroczyć 3 miesięcy lub 6 po przedłużeniu wg uznania instytucji właściwej.

Właściwy urząd kraju, w którym poszukuje się pracy, zażąda od osoby składającej formularz E 303 podania adresu czasowego zamieszkania - nie może to być schronisko czy pole namiotowe.

Prawo unijne przewiduje możliwość sumowania okresów zatrudnienia nabytych w różnych państwach UE w celu ewentualnego ubiegania się o świadczenia z tytułu bezrobocia.

Łączeniu podlegają okresy zatrudnienia i ubezpieczenie. Od 1 maja 2010 uwzględnia się również okresy prowadzenia działalności na własny rachunek.

Okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia są wykazywane na formularzu E-301/U1 który wystawia właściwa instytucja ds. bezrobocia w państwie, w którym osoba bezrobotna była wcześniej ubezpieczona.

Zmiana Przepisów:

Obowiązujące rodzaje dokumentów:

a) dokumenty przenośne - typu PD:

b) dokumenty elektroniczne - typu SED (zawierające dokumenty od U 001 do U 031):

Dokumenty służą tylko do korespondencji pomiędzy instytucjami właściwymi. Po okresie przejściowym trwającym dwa lata będą tylko w formie elektronicznej.

Gdy strona nie przywiezie ze sobą dokumentu U1 potwierdzającego okresy zatrudnienia i ubezpieczenia spełnione za granicą wtedy na wojewódzkich urzędach pracy jako instytucjach właściwych spoczywa obowiązek wystąpienia w imieniu strony do instytucji właściwej danego kraju na formularzu U 001 o wydanie dokumentu potwierdzającego okresy ubezpieczenia związane z płatnym zatrudnieniem za granicą.

Wprowadzone zmiany:

 

Więcej informacji o pracy za granicą znajduje się na podstronach Formy wsparcia.

Grafika : drukuj / nie drukuj