BIP
zmniejsz rozmiar standardowy rozmiar zwiększ rozmiar

Staż

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Urząd pracy może skierować bezrobotnego bez nawiązania stosunku pracy do odbycia stażu, który umożliwia mu zdobycie doświadczenie zawodowego.

UWAGA !!!
To pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub ze strony internetowej (na końcu podstrony);

Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.

Na wniosek pracodawcy urząd pracy może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres od 3 do 12 miesięcy bez nawiązywania stosunku pracy.

Czas trwania:

Uczestnicy:

do 12 miesięcy

- bezrobotni do 25 roku życia;
- bezrobotni, którzy nie ukończyli 27 roku życia (w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej);

do 6 miesięcy

- bezrobotni długotrwale albo po realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
- bezrobotni powyżej 50 roku życia;
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
- bezrobotni niepełnosprawni

Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium w wysokości zgodnej z obowiązującymi stawkami i wskaźnikami.

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż;
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę programu stażu lub niedotrzymania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu pracodawcy;
 • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu;
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbywania stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
  • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiajacej zrealizowanie programu stażu;

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca,
 • organizacja pozarządowa,
 • przedsiębiorca niezatrudniający pracownika,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej,
 • pracodawca nie posiadający zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS i US), natomiast szansę na pozytywne załatwienie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu mają pracodawcy, którzy stworzą po zakończonej umowie stażowej stałe miejsce pracy.

Organizator stażu:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu (nie później niż w terminie 7 dni) pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu;
 • dostarcza do PUP w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listę obecności podpisaną przez bezrobotnego.

Bezrobotny skierowany do odbycia stażu:

 • przestrzega ustalonego przez ogranizatora rozkładu czasu pracy;
 • sumiennie i starannie wykonuje zadania objete programem stażu oraz stosuje się do poleceń organizatora i opiekuna o ile nie są one sprzeczne z prawem;
 • przestrzega przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierajace informację o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejetnościach zawodowych;
 • po zakończeniu stażu dostarcza do PUP sprawozdanie wraz z opinią otrzymaną od organizatora (w terminie 7 dni od otrzymania opinii).
Szczegółowe informacje:
telefon 48 676 27 94 w. 125
pokój 9
e-mail

Uwaga !!!
Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Zwoleń środków finansowych z Funduszu Pracy.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż - pracodawca [ 4 ]
Informacja o Europejskim Funduszu Społecznym (do wywieszenia w miejscu odbywania stażu) Informacja o Europejskim Funduszu Społecznym (do wywieszenia w miejscu odbywania stażu) 2013-02-13 09:58:35 44.5KB pobierz
Opinia z przebiegu stażu Opinia z przebiegu stażu 2013-11-18 09:18:38 199.45KB pobierz
Wniosek o zorganizowanie stażu Wniosek o zorganizowanie stażu 2014-05-28 11:35:10 77.5KB pobierz
Wzór listy obecności Wzór listy obecności 2013-11-18 09:13:11 220.42KB pobierz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl